Journal of Community Nursing (JCN)
November 2013 , Vol 27, No 5